Sestava Občinskih odborov

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 12. novembra 2014 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA


V odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:

- Cirila Marinčič
- dr. Tatjana Devjak
- Ladka Deterding
- Jože Stritar
- Majda Kovačič Cimperman

V odbor za komunalo, varstvo okolja in urejanje prostora se imenujejo:
- Jakob Jaklič
- Roman Jeglič
- Uroš Centa
- Janez Košir
- Janez Petrič

V odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:
- Srečo Knafelc
- Ivan Levstik
- Tina Kadenšek
- Anton Benjamin Strah
- Andrej Stritar

V odbor za finance se imenujejo:
- Breda Košir
- mag. Polona Cvelbar
- Rok Borštnik
- Rudolf Rupar
- Vasja Spindler

V statutarno pravno komisijo se imenujejo:
- Tina Kadenšek
- Ivan Levstik
- mag. Polona Cvelbar
- Franc Debeljak
- Ivan Gale

Štev.: 0301-21/2014
Velike Lašče, dne 12. novembra 2014

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.