Nadzorni odbor

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. redni seji, dne 12. novembra 2014 sprejel

 

SKLEP
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE

 

V nadzorni odbor Občine Velike Lašče se imenujejo:

- Andrej Pečnik,
- Peter Indihar,
- Janez Lovšin.

 

Štev.: 0301-19/2014
Velike Lašče, dne 12. novembra 2014

Župan Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.