Arhiv sklepov

Sklep o začasnem financiranju občine Velike Lašče v obdobju januar-marec 2012

Sklep o ceni pomoči na domu

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Velike Lašče v letu 2012

Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2012

Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2012

Letni program ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2012

Letni program športa v občini Velike Lašče za leto 2013

Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2013

Letni program ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2013

Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 2010

Sklep o imenovanju nadzornega odbora občine - 2010

Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče - 2010

Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta - 2010

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Velike Lašče v letu 2013 - 2012

Sklep o imenovanju podžupanje - 2010

Sklep o začasnem financiranju občine Velike Lašče v obdobju januar – marec 2013 - 2012

Ugotovitveni sklep - 2010

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2010 v občini Velike Lašče - 2010

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče - 2010

Sklep o potrditvi elaboratov za spremembo oz. nove cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb - 2013

Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja - 2013

Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2014

Sklep o imenovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - 2011

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - 2012

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – Neuradno prečiščeno besedilo - 2012

Sklep o ceni pomoči na domu - 2013

Sklep o ceni pomoči na domu - 2012

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji - 2007

Sklep o razrešitvi in imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji - 2012

Sklep o podaljšanju mandata v.d. direktorju Javnega zavoda Trubarjevi kraji - 2012

Sklep o imenovanju odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila - 2011

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica - 2011

Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče- 2014

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2015

Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče - 2008

Sklep o dopolnitvi sklepa o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče - 2008

Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Velike Lašče – Neuradno prečiščeno besedilo - 2008

Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče - 2010

Sklep o spremembi Sklepa o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče - 2011

Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti ali upravljanju Občine Velike Lašče – Neuradno prečiščeno besedilo

Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2015

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VP 25/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti - 2007

Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče - 2015

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče - 2012

Sklep o ceni pomoči na domu - 2015

Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2016 - 2016