Sklepi

REGISTER VELJAVNIH SKLEPOV V OBČINI VELIKE LAŠČE

Zap. številka Šifra Naziv akta
Datum  sprejetja Sprejel Objava
           
SK-01 1 pdf dokument 16x16 Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 20.01.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/10
SK-02 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra 22.05.2008 OS

Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/08

SK-03 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Velike Lašče« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva 04.06.2008 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/08
SK-04 1 pdf dokument 16x16 Sklep o novih cenah vodovodnih storitev za vodovodne sisteme Velike Lašče, Karlovica in Rute 22.05.2008 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/08
SK-05 1 pdf dokument 16x16 Sklep o pooblastilu za izvajanje obvezne gospodarske javne službe 22.06.2006 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/06
SK-06 2 pdf dokument 16x16 Sklep o višini vstopnin za oglede v objektih, ki so v lasti Občine Velike Lašče 18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-07 1 pdf dokument 16x16 Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta za območje Občine Velike Lašče 23.10.2007 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/07
SK-07-01 1 pdf dokument 16x16 Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče 03.04.2009 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/09
SK-07/NPB 1 pdf dokument 16x16 Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče – Neuradno prečiščeno besedilo      
SK-08 1 pdf dokument 16x16 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje VR 27/1 Trubarjeva domačija – turistično rekreacijska cona 10.05.2007 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/07
SK-09 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju občinskega odbora za obeležitev 500-letnice rojstva Primoža Trubarja in o razglasitvi leta 2008 za Trubarjevo leto 19.01.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/07
SK-10 1 pdf dokument 16x16 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 19.01.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/07
SK-11 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Trubarjevi kraji 12.04.2013 OS  
SK-12 1 pdf dokument 16x16 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/09, 3/09 – popravek) 24.3.2016 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
SK-13 1 pdf dokument 16x16 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VP/1 Ločica – območje proizvodnih dejavnosti in Okoljskega poročila 07.03.2008 Ž splet
SK-14 4 pdf dokument 16x16 Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini Velike Lašče za posvetovalni referendum o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana 28.05.2008 OU splet, oglasna des.
SK-15 4 pdf dokument 16x16 Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini Velike Lašče za redne volitve v državni zbor 08.07.2008 OU splet
SK-16 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra

10.07.2008

OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/08
SK-17 4 pdf dokument 16x16 Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-18 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje v upravi Občinskega ljudskega odbora Lašče 17.02.2009 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/09
SK-19 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 20.01.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/10
SK-20 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 15.10.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/14
SK-21 1 pdf dokument 16x16 Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2016 27.11.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/15
SK-22 1 pdf dokument 16x16 Sklep o višini najemnine grobnega prostora za pokopališča Velike Lašče, Rob in Turjak in najemnine za uporabo poslovilnih vežic Velike Lašče, Rob in Turjak 02.12.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/10
SK-23 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta 12.11.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-24 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Velike Lašče 12.11.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-25 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 12.11.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-25-01 2 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 17.11.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/16
SK-26 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju podžupanje 13.11.2014 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-27 2 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji 27.1.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/11
SK-27-01 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji 17.4.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/12
SK-28 4 pdf dokument 16x16 Sklep o začasnem financiranju Občine Velike Lašče v obdobju januar – marec 2015 3.12.2014 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-29 4 pdf dokument 16x16 Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občini Velike Lašče  10.7.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/14
SK-30 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče  9.5.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/14
SK-31 4 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče 07.09.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/10
SK-32 2 pdf dokument 16x16 Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

13.7.2016

OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/16
SK-33 4 pdf dokument 16x16 Ugotovitveni sklep 5.11.2014 Občinska volilna komisija Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/14
SK-34 2 pdf dokument 16x16 Sklep o določitvi pogojev za vpis učencev iz šolskih okolišev drugih občin na OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 04.02.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11
SK-35 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 12.02.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/15
SK-35/01 4 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-36 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju odgovornega urednika in člana uredniškega odbora občinskega glasila 30.03.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/15
SK-36-01 4 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju v.d. odgovornega urednika občinskega glasila Trobla 17.11.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/16
SK-36-02 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Trobla 1.3.2017 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/17
SK-37 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 30.03.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/15
SK-37/01 2 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi in imenovanju člana sveta javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica 20.12.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/17
SK-38 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 07.07.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/11
SK-39 4 pdf dokument 16x16 Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla 04.12.2009 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/10
SK-40 4 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju komisije za oddajanje poslovnih prostorov 29.09.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/11
SK-41 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 17.11.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/11
SK-42 2 pdf dokument 16x16 Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture 19.7.1996 OS Ur.l. RS, št. 55–4. X. 1996
SK-43 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 30.3.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/12
SK-44 2 pdf dokument 16x16 Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 2017  20.12.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/17
SK-45 3 pdf dokument 16x16 Letni program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Velike Lašče v letu 2014 5.3.2014 Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
SK-45-1 3 pdf dokument 16x16 Sprememba letnega programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Velike Lašče v letu 2014 11.9.2014 Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/14
SK-46 3 pdf dokument 16x16 Letni program ukrepov za razvoj malega gospodarstva v občini Velike Lašče v letu 2014 5.3.2014 Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
SK-47 1 pdf dokument 16x16 Sklep o potrditvi elaboratov za spremembo oz. nove cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja  7.3.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
SK-48 1 pdf dokument 16x16 Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  7.3.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
SK-49 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  11.7.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/13
SK-50 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  11.7.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/13
SK-51 1 pdf dokument 16x16Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  12.9.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/13
SK-52 3 pdf dokument 16x16 Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020  12.9.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/13
SK-53 2 pdf dokument 16x16 Sklep o ceni pomoči na domu  20.12.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/17
SK-54 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na parcelah št. *317, 2188/2 in 2193/2, k.o. Dvorska vas  11.12.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14
SK-55 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  7.3.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
SK-56 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  9.5.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/14
SK-57 2 pdf dokument 16x16 Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče  11.5.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
SK-58 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja  12.12.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/15
SK-59 1 pdf dokument 16x16 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Velike Lašče  26.1.2015 Ž Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/15
SK-60 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  12.2.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/15
SK-61 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  12.2.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/15
SK-62 1 pdf dokument 16x16 Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki  20.5.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/15
SK-63 2 pdf dokument 16x16 Sklep o razrešitvi direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji  10.9.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/15
SK-64 2 pdf dokument 16x16 Sklep o imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Trubarjevi kraji  10.9.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/15
SK-65 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
SK-66 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
SK-67 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
SK-68 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  1.10.2015 OS  Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
SK-69 1 pdf dokument 16x16 Sklep o določitvi višine cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče  18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-70 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra  18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-71 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra  18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-72 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra  18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-73 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi javnega dobra  18.2.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
SK-74 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

13.7.2016

OS Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 5/16
SK-75 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 13.7.2016 OS Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 5/16
SK-76 4 pdf dokument 16x16 Sklep o financiranju političnih strank v Občini Velike Lašče 20.2.2003  OS  Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 2/03 
SK-77 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
SK-78 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
SK-79 1 pdf dokument 16x16 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
SK-80 1 pdf dokument 16x16 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 17.11.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/16

 

ARHIV SKLEPOV

Legenda šifer:

1 - komunalne dejavnosti (ceste, vodovod, urejanje prostora …)
2 - družbene dejavnosti (šolstvo, kultura, sociala, zdravstvo …)
3 - gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo, malo gospodarstvo …)
4 - proračun, občinski organi in uprava, javni red in mir, mediji, …