Pravilniki

SEZNAM VELJAVNIH PRAVILNIKOV V OBČINI VELIKE LAŠČE

Zaporedna
številka
Šifra Naziv pravilnika Datum
sprejetja
Sprejel Medij objave
           
PR-01 alt Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov 23.1.1998 OS Ur.l.RS št.14/98
PR-02 pdf Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče 6.4.2001 OS Ur.l.RS št.53/01
PR-02/01 pdf Spremembe pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče 19.1.2007 OS Trobla 2/07
PR-02/NPB 2 pdf Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče - Neuradno prečiščeno besedilo      
PR-03 4 pdf Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 23.5.2007 OS Trobla 4/07
PR-04 pdf Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020 20.5.2015 OS Trobla 4/15
PR-04/01 pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020 10.9.2015 OS Trobla 5/15
PR-04/NPB  Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015-2020 – Neuradno prečiščeno besedilo      
PR-05 2 pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče 18.1.2008 OS Trobla 1/08
PR-05/01 pdf Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče 17.2.2009 OS Trobla 2/09
PR-05/02 pdf Spremembe pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče 12.9.2013 OS Trobla 6/13
PR-05/NPB pdf Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče - Neuradno prečiščeno besedilo    

 

 

PR-06 3 pdf Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 20.5.2015 OS Trobla 4/15
PR-07  2 pdf Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Sončni žarek 17.3.2011 OS Trobla 2/11
PR-08 pdf Pravilnik o merilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Velike Lašče 17.3.2011 OS Trobla 2/11
PR-09  4 pdf Pravilnik o oddajanju prostorov v najem in uporabo 4.3.2010 OS Trobla 2/10
PR-09/01  4 pdf Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju prostorov v najem in uporabo  18.2.2016 OS  Trobla 2/16 
PR-09/NPB  4 pdf Pravilnik o oddajanju prostorov v najem in uporabo – Neuradno prečiščeno besedilo
     
PR-10 pdf Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Velike Lašče 30.3.2012 OS Trobla 3/12
PR-11 pdf Pravilnik o najemu, vzdrževanju in najemnini počitniškega stanovanja v lasti Občine Velike Lašče in v upravljanju OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče 28.5.2012 OS Trobla 4/12
PR-12 pdf Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v občini Velike Lašče v najem 7.3.2013 OS Trobla 2/13
PR-13 pdf Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Velike Lašče 7.3.2014 OS Trobla 2/14
PR-13-01 3 pdf Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Velike Lašče 11.5.5016 OS Trobla 3/16
PR-13-NPB 3 Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v Občini Velike Lašče – neuradno prečiščeno besedilo      
PR-14 4 pdf Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva Občine Velike Lašče 9.5.2014 OS Trobla 3/14
PR-15 1 pdf Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče 10.7.2014 OS Trobla 4/14
PR-15/01 1 pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče 18.2.2016 OS Trobla 2/16
PR-15/02 1 pdf Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče 1.3.2017 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/17
PR-15/NPB 1 pdf Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče – Neuradno prečiščeno besedilo
     

ARHIV PRAVILNIKOV

Legenda šifer:

1 - komunalne dejavnosti (ceste, vodovod, urejanje prostora …)
2 - družbene dejavnosti (šolstvo, kultura, sociala, zdravstvo…)
3 - gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo, malo gospodarstvo…)
4 - drugo (proračun, občinski organi in uprava, javni red in mir, mediji …)