Odloki

SEZNAM VELJAVNIH ODLOKOV V OBČINI VELIKE LAŠČE

Zap. številka Šifra Naziv odloka Datum
sprejetja
Sprejel Objava
         
OD-01 1 Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah VM-1/94 in VM-2/94 pri Marinčkih 27.6.1995 OS 1995- UL RS št. 47
OD-02 1 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče 11.12.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14
OD-03 2 Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 11.9.1996 OS 1996- UL RS št. 55
OD-03/01 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 17.12.2003 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/04
OD-03/02 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 19.1.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/07
OD-03/03 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 20.1.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče  1/10
OD-03/04 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče 17.11.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče  7/11
OD-03/NPB 2 Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče - Neuradno prečiščeno besedilo    
OD-04 2 Odlok o določitvi datuma praznika Občine Velike Lašče 18.2.1998 OS 1998- UL RS št. 15
OD-05 1 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 2.4.1998 OS 1998- UL RS št. 35
OD-06 1 Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Velike Lašče 3.4.1998 OS 1998- UL RS št. 36
OD-07 1 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velike Lašče 13.7.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/10
OD-08 1 Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990 za območje Občine Velike Lašče - NE VELJA OD 19.12.2013 DALJE 18.9.1998 OS 1998- UL RS št. 70
OD-08/01 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 za območje Občine Velike Lašče – dopolnitev 2002 - NE VELJA OD 19.12.2013 DALJE 15.7.2004 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/04
OD-08/02 1 Sprememba odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Vič Rudnik za obdobje 1986-1990 za območje Občine Velike Lašče – dopolnitev 2002 - NE VELJA OD 19.12.2013 DALJE 16.2.2005 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/05
OD-09 1 Odlok o občinskih cestah 18.9.1998 OS 1998- UL RS št. 70
OD-10 1 Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče 18.9.1998 OS 1998- UL RS št. 70
OD-11 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Velike Lašče 18.9.1998 OS 1998-UL RS št.70
OD-11/01 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče 21.3.2005 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/05
OD-11/02 1 Obvezna razlaga tretje alinee točke »13.2. Pozidanost gradbene parcele« 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 29.9.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/11
OD-11/NPB 1 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče - Neuradno prečiščeno besedilo    
OD-12 2 Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Lenarta v Krvavi peči za kulturni in zgodovinski spomenik 22.10.1998 OS 1999- UL RS št. 8
OD-13 2 Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost 22.10.1998 OS 1999- UL RS št. 8
OD-14 1 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 13.11.1998 OS 1998- UL RS št. 80
OD-14/01 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 23.12.1999 OS 1999- UL RS št. 109
OD-14/NPB 1 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-15 4 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Velike Lašče 17.11.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/16
OD-16 3 Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Velike Lašče 19.4.2000 OS 2000- UL RS št. 45
OD-17 2 Odlok o priznanjih Občine Velike Lašče 24.5.2000 OS 2000- UL RS št. 63
OD-18 4 Odlok o krajevnih odborih 17.3.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/11
OD-18/01 4 Sprememba Odloka o krajevnih odborih 29.9.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/11
OD-18/NPB 4 Odlok o krajevnih odborih – Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-19 2 Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačila storitve 4.6.2002 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/02
OD-20 1 Odlok o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče 7.3.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13
OD-20-01 1 Odlok o spremembah odloka o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
OD-21 1 Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Velike Lašče 25.10.2002 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/02
OD-22 3 Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče 15.5.2003 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/03
OD-22/01 3 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče 27.6.2003 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/03
OD-22/02 3 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče 30.3.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/15
OD-22/NPB 3 Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče - Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-23 1 Odlok o predkupni pravici občine Velike Lašče 27.6.2003 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/03
OD-24 1 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice 27.11.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/16
OD-25 2 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji 12.7.2006 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/06
OD-25/01 2 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji 7.3.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13
OD-25/NPB 2 Neuradno prečiščeno besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji      
OD-26 4 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok« 17.11.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/12
OD-27 4 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 23.5.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 4/07
OD-27/1 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 27.1.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/11
OD-27/02 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
OD-27/NPB 4 Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-28 1 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 18.12.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/08
OD-28/01 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 4.3.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/10
OD-28/02 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 2.2.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/12
OD-28/03 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 27.11.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/15
OD-28/NPB 1 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode – Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-29 1 Odlok o oskrbi s pitno vodo 18.12.2007 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/08
OD-30 1 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti 19.12.2008 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/09
OD-30/01 1 Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti 3.4.2009 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/09
OD-30-02 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti 17.3.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-30/NPB 1 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - Neuradno prečiščeno besedilo    
OD-31 1 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice 27.11.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/16
OD-32 4 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 20.12.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/17
OD-33 4 Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2015 30.3.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-34 2 Odlok o izdajanju občinskega glasila 27.1.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/11
OD-35 2 Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Velike Lašče 7.4.2004 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/04
OD-35/01 2 Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče 13.11.2008 OS  Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/08
OD-35-02 2 Odlok o spremembah odloka o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče 6.7.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/12
OD-35/NPB 2 Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče – Neuradno prečiščeno besedilo    
OD-36 4 Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Velike Lašče 24.5.2000 OS  
OD-37 3 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Velike Lašče 29.9.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/11
OD-38 4 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« 13.12.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13
OD-38/01 4 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« 12.9.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/13
OD-38/NPB 4 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« - Neuradno prečiščeno besedilo      
OD-39 2 Odlok o razglasitvi hiše Turjak 35 za kulturni spomenik lokalnega pomena 21.12.2011 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/12
OD-40 4 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2016 12.2.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/15
OD-40/01 4 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2016 27.11.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/15
OD-40-02 1 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
OD-41 4 Odlok o organizaciji in delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči v Občini Velike Lašče 13.12.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/13
OD-42 4 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2013 11.7.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/13 
OD-43 1 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve« 12.9.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/13
OD-44 1 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče
Priloga 1 k odloku o OPN Velike Lašče
7.11.2013 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 7/13
OD-44/01 1 Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 9.7.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/15
OD-44/02 1 Obvezna razlaga 96. in 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 18.2.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/16
OD-44/03 1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 13.7.2016  OS  Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 5/16 
OD-44-04 1 Obvezna razlaga 48. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
OD-45 4 Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Velike Lašče 7.3.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/14
OD-46 1 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Velike Lašče 9.5.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/14
OD-47 2 Odlok o razglasitvi Trubarjeve domačije in spomenika Primožu Trubarju za kulturna spomenika lokalnega pomena 11.9.2014 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 5/14
OD-48 1 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o komunalnem nadzoru v Občini Velike Lašče 1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
OD-49 4 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javnem redu in miru v Občini Velike Lašče 1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
OD-50 2 Odlok o ukinitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Velike Lašče – Trubarjevi kraji 1.10.2015 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/15
OD-51 1 Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 6.7.2012 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/12
OD-51-01 1 Odlok o spremembah Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 11.5.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-52 1 Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Velike Lašče 20.1.2010 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/10
OD-52-01 1 Odlok o spremembah Odloka o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče 11.5.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-53 3 Odlok o turistični taksi v Občini Velike Lašče 17.3.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-54 2 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Turjaškega grajskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost 17.3.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 3/16
OD-55 1 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje >OPPN VP 25-1 Ločica - del< 14.9.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 6/16
OD-56 4 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2018 20.12.2016 OS Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/17

ARHIV ODLOKOV

Legenda šifer:

1 - komunalne dejavnosti (ceste, vodovod, urejanje prostora …)
2 - družbene dejavnosti (šolstvo, kultura, sociala, zdravstvo…)
3 - gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo, malo gospodarstvo…)
4 - drugo (proračun, občinski organi in uprava, javni red in mir, mediji …)

Â