Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Občina Velike Lašče
Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče
tel.: 01 781 03 70
faks: 01 781 03 65
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Odgovorna uradna oseba:
Anton Zakrajšek, župan
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
tel.: 01 781 03 70
Datum prve objave kataloga: 26.05.2006
Datum zadnje spremembe: 7.6.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:http://www.velike-lasce.si/
Druge oblike kataloga: Ni

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Organigram

Kratek opis delovnega področja organa
Delovno področje občinske uprave občine Velike Lašče je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Velike Lašče.
 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, administrativno tehnične in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih določenih s tem odlokom.
Pri tem zlasti: - spremlja stanje in razvoj na posameznih področjih
- izvršuje odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge akte, ki jih sprejemata občinski svet in župan
- izvršuje zakone in druge predpise države, ki se nanašajo na področja iz izvirne ali prenesene pristojnosti občine
- izdaja posamične upravne akte, opravlja strokovne, organizacijske in druge naloge za župana, nadzorni odbor, občinski svet in njegova delovna telesa ter pripravlja ustrezna gradiva
- izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov in izreka sankcije za njihove kršitve

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Občina je organizirana kot enovita občinska uprava.

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
 

 

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Anton Zakrajšek
župan
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
tel.: 01 781 03 70

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Povezave na lokalni register predpisov
Pravilniki

2.e Seznam predlogov predpisov

 
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Drugi sprejeti dokumenti

 

Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: Mandat 2010-2014
Seje občinskega sveta: Mandat 2006-2010

Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava:    povezava

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
 
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
 
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

1.   
Ime evidence:    Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga:    21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.     
Ime evidence:    Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga:    322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
3.     
Ime evidence:    Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga:    154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
4.     
Ime evidence:    Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga:    13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
5.     
Ime evidence:    Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga:    71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
6.     
Ime evidence:    Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga:    5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
7.     
Ime evidence:    Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga:    37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
8.     
Ime evidence:    Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga:    3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
9.     
Ime evidence:    Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga:    45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
10.     
Ime evidence:    Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga:    56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:    -
Dostop do evidence:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur


* Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.   
Ime informatizirane zbirke:    Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke:    42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:    -
Dostop do zbirke:    evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.   
Ime informatizirane zbirke:    Prostorski informacijski sistem občine
PISO Prostorsko informacijski sistem občin

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Občinska obvestila
Gledališki abonma
Trubarjeva domačija
Publikacije


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:   
- vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:   
- osebni dostop na sedežu občine
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve:    
Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva:   
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Velike LaščeTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:    Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.


4. Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z določili Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list, št. 76/2005, 119/2007).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
Če mora organ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna.
Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja.
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /


5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Pogosta vprašanja

Letno poročilo o dostopu do informacij javnega značaja za pretekla leta
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: pdf 2010, pdf 2009