Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 3

Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3 (v nadaljevanju SD OPPN – 3) je potekala od 15. februarja do 1. marca 2018 v prostorih Občine Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Vpogled v razgrnjeno gradivo je bilo omogočeno na spletnih straneh Občine Velike Lašče ter v poslovnem času v prostorih Občine Velike Lašče. Pripombe in predloge je bilo mogoče podati po pošti ali po elektronski pošti.

Občina Velike Lašče v času javne razgrnitve SD OPPN – 3 ni prejela pripomb oziroma predlogov na razgrnjeno gradivo.

Glede na navedeno Občina Velike Lašče ni zavzela stališč do pripomb in predlogov v skladu s 6. odstavkom 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) saj pripomb in predlogov na javno razgrnjeno gradivo ni bilo.

Številka: 0301-04/2018- 3
Velike Lašče, dne 2.3.2018

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r.
ŽUPAN