Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o OPPN za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3

 osnutek

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na svoji________redni seji, dne_________2018 sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE VP 25/1 LOČICA – OBMOČJE ZA PROIZVODNE DEJAVNOSTI – 3

 

1.člen

 

V  Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občina Velike Lašče št. 1/09, 3/09 – popravek odloka, 3/16, 3/17) se v tretjem odstavku 10. člena prva alineja spremeni in po novem glasi:

 

» - F1 in F2 – trgovske, gostinske, druge storitvene dejavnosti in zdravstvena dejavnost;«

2. člen

 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Številka:

 

Velike Lašče, dne

 

                                                                                             Župan Občine Velike Lašče

 

                                                                                              Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.