SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/11 Ločica - območje za proizvodne dejavnosti - 3

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13) je župan Občine Velike Lašče sprejel

 

 

S K L E P

 

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/11 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti – 3

 

 

 

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta

 

Občina Velike Lašče je v letu 2009 sprejela Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo občina Velike Lašče št. 1/09), sledil je Popravek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2009), v letu 2016 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2016) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti - 2 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 3/2017) z namenom povečanja območja zaradi uskladitve z veljavnim OPN in prilagoditvijo načrtovanih prostorskih ureditev območja.

 

Ureditveno območje OPPN je razdeljeno na naslednje funkcionalne enote: F1, F2, F3, F4, F5, F6 in F7. Namembnost je določena glede na funkcionalne enote. V vseh funkcionalnih enotah, razen na območju funkcionalne enote F7, so dovoljene poslovne in skladiščne dejavnosti.

 

Znotraj funkcionalne enote urejanja F1 in F2 so poleg teh dejavnosti dovoljene še trgovske, gostinske in druge storitvene dejavnosti. S spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju SD OPPN – 3) se predlaga, da se v funkcionalnih enotah F1 in F2 kot dopustna dejavnost določi tudi »zdravstvena dejavnost«.

 

2. Območje OPPN

 

Območje SD OPPN zajema območje že sprejetega OPPN za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti

 

3. Roki za pripravo OPPN

 

Predlagane spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na prostorsko ureditvene pogoje, ki niso takšne narave, da bi terjale sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali da bi zaradi njih bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Glede na to, da se spremembe nanašajo na posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovane prostorske ureditve, se na podlagi 61b. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14) spremembe in dopolnitve odloka o OPPN izvedejo po kratkem postopku s smiselno uporabo 53.a člena ZPNačrt.

 

Roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:

 

 

(1) Objava Sklepa o začetku priprave SD OPPN v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče 

31.1.2018

(2) Izdelava osnutka SD OPPN 

10 dni

(3) Javna obravnava odloka na spletnih straneh občine in oglasni deski občine

15 dni

(4) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje stališč do njih ter dopolnitev SD OPPN s stališči iz javne razgrnitve 

7 dni

(5) Priprava usklajenega odloka o SD OPPN

7 dni

(6) Sprejem Odloka o SD OPPN na občinskem svetu – po skrajšanem postopku

marec 2018

 

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

 

4. Nosilci urejanja prostora

 

Sodelovanje nosilcev urejanja prostora pri pripravi SD OPPN ni potrebno, ker spremembe niso takšne narave, da bi bilo potrebno njihovo sodelovanje.

 

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka

 

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN zagotovi občina.

 

6. Določitev objave

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Velike Lašče. Občina Velike Lašče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.velike-lasce.si/).

 

 

 

Številka: 0301-004/2018-1

 

Velike Lašče, dne 25. januarja 2018

 

 

 

 

Župan Občine Velike Lašče

 

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž., l.r.