Cestno podjetje Ljubljana d.d. - v stečaju: 1. javna dražba za prodajo sklopa premičnin "PREMIČNINE TURJAK"

CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. – v stečaju

Stolpniška ulica 10, 1000 LJUBLJANA  

na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. St 2515 r.št. 2837 

z dne 6.10.2017, objavljenega dne 6.10.2017 in pravnomočnega dne 24.10.2017,

  

o b j a v l j a 

  

1. JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE,

 za prodajo sklopa premičnin

 »PREMIČNINE TURJAK«,

 ki bo v četrtek, dne 7.12.2017 ob 13:30 uri v sejni sobi v pritličju upravne stavbe na naslovu stečajnega dolžnika Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana.

 

Razpis