Namera o ustanovitvi služnosti

 

Številka: 478-057/2017
Datum: 02.11.2017

 

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

 

NAMERO
O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča parc. št. 3549 (ID 2774839) k.o. 1718 – Dvorska vas in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 3694 (ID 6687147) in 3046/1 (ID 6687149), obe k.o. 1718 – Dvorska vas. Služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije telekomunikacijskega voda, vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in nadzorom na nepremičnini se ustanavlja za potrebe, da se bo parcelama št. 3694 in 3046/1, obe k.o. 1718 - Dvorska vas omogočila priključitev na telekomunikacijsko omrežje preko parcele št. 3549 k.o. 1718 – Dvorska vas.

 

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

Opozorilo: Župan Občine Velike Lašče lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r.
          Župan