Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 478-012/2017 Datum: 4.5.2017

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča parc. št. 3614 (ID 255890) k.o. 1718 – Dvorska vas in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 514 (ID 3604253), k.o. 1718 – Dvorska vas. Služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije vodovoda, vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in nadzorom na nepremičnini se ustanavlja za potrebe, da se bo parceli št. 514 k.o. 1718 - Dvorska vas omogočila obvezna priključitev na javno vodovodno omrežje preko parcele št. 3614 k.o. 1718 – Dvorska vas.

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Velike Lašče lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r.          Župan