Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta občine Velike Lašče

V A B I L O

Na podlagi 5. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče

(Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 2/07, 6/13, 1/15)

s k l i c u j e m

17. redno sejo Občinskega sveta občine Velike Lašče, ki bo

v sredo 26. aprila 2017 ob 18. uri

v sejni sobi občine Velike Lašče

Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta se bo seja začela z ugotovitvijo sklepčnosti.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
  2. Poročilo odborov
  3. Letno poročilo Policijske postaje Ribnica za leto 2016
  4. Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Velike Lašče  
  5. Sklep o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2017
  6. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2016
  7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VP 25/1 Ločica – območje za proizvodne dejavnosti
  8. Sklep o ukinitvi javnega dobra
  9. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
  10. Poročilo župana

Anton Zakrajšek, univ.dipl. inž.

                                                                                                          Župan

Vabljeni:                -     predstavnik Policijske postaje Ribnica k točki 3.,

-          predstavnik JKPG k točki 4.,

-          predstavnik URBIS d.o.o. k točki 7.,

-          člani občinskega sveta,

-          mediji.