Namera o ustanovitvi služnosti

Številka: 478-01/2017-2 Datum: 10.2.2017

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, v skladu s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, objavlja namero o sklenitvi odplačne služnostne pogodbe v breme zemljišča parc. št. 168/2 (ID 3457032) k.o. 1711 - Turjak in v korist vsakokratnega lastnika zemljišča, parc. št. 166/1 (ID 1687614), k.o. 1711 - Turjak. Služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije vodovoda, vključno z ustreznimi dovozi, dohodi in nadzorom na nepremičnini se ustanavlja za potrebe, da se bo parceli št. 166/1 k.o. 1711-Turjak omogočila obvezna priključitev na javno vodovodno omrežje preko parcele št. 168/2 k.o. 1711-Turjak.

 

Za ustanovitev služnosti bo sklenjena neposredna odplačna pogodba.

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

 

Opozorilo: Župan Občine Velike Lašče lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek ustanovitve služnosti brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. l.r.          Župan