Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta občine Velike Lašče

Na podlagi 5. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče

(Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 2/07, 6/13, 1/15)

s k l i c u j e m

15. redno sejo Občinskega sveta občine Velike Lašče, ki bo

v torek 20. decembra 2016 ob 18. uri

v sejni sobi občine Velike Lašče

Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta se bo seja začela z ugotovitvijo sklepčnosti.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
  2. Poročilo odborov
  3. Soglasje k podpisu Sporazuma o sodelovanju pri zagotavljanju izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
  4. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica
  5. Sklep o ceni pomoči na domu
  6. Odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2017 in Odlok o proračunu občine Velike Lašče za leto 2018 – druga obravnava
  7. Vloga za odkup zemljišča
  8. Pobude, vprašanja in predlogi svetnikov
  9. Poročilo župana

Anton Zakrajšek, univ.dipl. inž.

                                                                                                          Župan

Vabljeni:                 -     predstavnik JKPG k točki 3.,

-          člani občinskega sveta,

-          mediji.