Sklep o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini Velike Lašče za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

 

Na podlagi 52. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike, št. 7/13, 5/15 - obvezna razlaga, 2/16 – obvezna razlaga, 6/16 – obvezna razlaga, 1/18 – ugotovitveni sklep) izdaja občinska uprava Občine Velike Lašče naslednji

 

 

                                                                SKLEP

 

o pogojih za pridobitev plakatnih mest v občini Velike Lašče

 

za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

 

 

1.

 

 

V skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) daje Občina Velike Lašče organizatorjem volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 3. 6. 2018, brezplačna plakatna mesta na občinskih oglasnih panojih. Zaradi enakomerne razporeditve in zagotovitve enakopravnosti pri lepljenju in nameščanju, je prostor za plakatiranje na plakatnih mestih omejen in sicer tako, da lahko vsak organizator volilne kampanje v naseljih Velike Lašče, Rob in Turjak na posebnih oglasnih panojih nalepi po en plakat velikosti največ do formata B2, pri čemer mora paziti, da racionalno uporablja prostor.

 

 

2.

 

 

V času volilne kampanje lahko organizatorji volilne kampanje plakatirajo tudi izven plakatnih mest – prosto plakatiranje, ki je mogoče le ob soglasju lastnikov oziroma upravljavcev reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč in če nameščanje plakatov ni v nasprotju z drugimi (npr. cestno-prometnimi) predpisi.

 

 

3.

 

 

Organizatorji volilne kampanje morajo s plakatnih mest najkasneje v roku 15. dni od dneva glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga propagandna gradiva.

 

 

4.

 

 

Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi na oglasni deski Občine Velike Lašče in na spletni strani občine.

 

 

Številka: 041-015/2018-1

 

Datum: 7. maj 2018

 

                                                                                               Jerica Tomšič Lušin

 

                                                                                               Tajnica občine